ÁÈÇÍÁ – ÓÕÍÁÍÔÇÓÇ ÔÏÕ ÐÑÙÈÕÐÏÕÑÃÏÕ ÁË. ÔÓÉÐÑÁ ÌÅ ÔÏÍ ÐÑÏÅÄÑÏ ÔÏÕ ÐÁÓÏÊ ÅÕÁÃ. ÂÅÍÉÆÅËÏ(EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

ÓõíÜíôçóç ôïõ ðñùèõðïõñãïý ÁëÝîç Ôóßðñá ìå ôïí ðñüåäñï ôïõ ÐÁÓÏÊ Åõáã. ÂåíéæÝëï ôçí ÔåôÜñôç 18 Öåâñïõáñßïõ 2015, óôï ÌÝãáñï Ìáîßìïõ.
(EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password